Sicrhau iechyd a lles gorau bosib i Wynedd// Providing the best possible health and well-being for Gwynedd

Sicrhau iechyd a lles gorau bosib i Wynedd

[scroll down for English version]

Gweithio i sicrhau iechyd a lles i bobl Gwynedd sy’n cymharu â’r gorau yn Ewrop – dyna fydd nod partneriaeth o gyrff cyhoeddus sy’n gweithio ym maes iechyd, gofal
cymdeithas a lles ar draws y sir ar gyfer y dair blynedd nesaf.

Bydd ail strategaeth Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Gwynedd, sef “Cyflawni’r Weledigaeth gyda’n Gilydd”, yn datblygu’r gwaith da sydd eisoes wedi ei gyflawni ar y
cyd gan Gyngor Gwynedd, y Bwrdd Iechyd Lleol a chyrff perthnasol eraill sy’n gweithio i sicrhau’r gwasanaethau gorau ar gyfer trigolion lleol.

Dywedodd Dafydd P Lewis, Cyfarwyddwr Strategol – Gofal Cyngor Gwynedd:

“Mae llawer eisoes wedi ei gyflawni dros y dair blynedd diwethaf yn y maes allweddol hwn, ac rydym yn hyderus y bydd y strategaeth newydd sy’n weithrediol rhwng 2008 a 2011 yn parhau
gyda gweledigaeth hir dymor y Bartneriaeth i anelu at iechyd a lles i bobl Gwynedd sy’n cymharu â’r gorau yn Ewrop.

“Mae’r strategaeth newydd yn nodi’n blaen fod rhaid i ni fynd i’r afael i daclo tlodi os ydym am sicrhau fod trigolion Gwynedd yn mynd i sicrhau iechyd a lles o safon.
O’r herwydd, rydym wedi ymrwymo i barhau i weithio gyda’n partneriaid i sicrhau cynnydd a darparu gwasanaethau sy’n ymateb yn benodol i anghenion cleifion, gan sicrhau mynediad
cyflymach i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol o ansawdd uchel.

“Gan fod aelodau’r cyhoedd wedi cael cyfle i ddweud eu barn a chynnig syniadau ar gyfer y strategaeth, rydym yn hyderus y bydd y weledigaeth sydd yn greiddiol i strategaeth 2008 –
2011 yn cwrdd a gofynion y rheini fydd yn elwa arni, sef trigolion Gwynedd.”

Mae strategaeth 2008 – 2011 yn adnabod anghenion iechyd Gwynedd, y materion sy’n effeithio ar ofal cymdeithasol a lles, a blaenoriaethau allweddol ar gyfer gweithredu dros y dair blynedd
nesaf.

Mae’r materion sydd wedi eu hadnabod ar gyfer gweithredu yn ystod y dair blynedd nesaf yn cynnwys gwella gwasanaethau i ofalwyr, darparu gwasanaethau diogel mor lleol â phosibl gan
gynnwys gwasanaethau i bobl gyda Dementia, cyflyrau cronig hir dymor, cam-drin alcohol, iechyd meddwl ac anawsterau dysgu, yn ogystal â’r angen i hybu ffordd iach o fyw.

Ychwanegodd Dr Lyndon Miles, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Lleol Gwynedd:

“Wrth weithredu’r strategaeth gyntaf, mae’r cyrff sy’n rhan o’r Bartneriaeth wedi datblygu i weithio yn agosach ac yn well gyda’i gilydd, yn enwedig drwy gryfhau y
rôl y pob un o wasanaethau’r sector gyhoeddus wrth atal salwch a gwella lles.

“Bydd y strategaeth newydd, “Cyflawni’r Weledigaeth gyda’n Gilydd”, yn ceisio lleihau effeithiau cymdeithasol ac economaidd sy’n dylanwadu ar iechyd yn ogystal a sicrhau ein bod
yn ail gynllunio darpariaeth gwasanaeth o fewn yr adnoddau sydd ar gael, er mwyn cwrdd yn well ag anghenion trigolion y sir.”

Er mwyn cyflawni gweledigaeth Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Gwynedd 2008 – 2001, bydd y Bartneriaeth yn asesu’r sefyllfa gyfredol yn ofalus gan gymharu’r
gwasanaethau sydd ar gael yma yng Ngwynedd gyda rhannau eraill o Ewrop. Dros y dair blynedd, bydd y Bartneriaeth yn datblygu a gweithredu camau i sicrhau bod y gwasanaethau iawn ar gael i ateb
anghenion iechyd a gofal poblogaeth Gwynedd heddiw ac yn y dyfodol.

Ewch i www.gwyneddhealth.org i weld copi o Strategaeth Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Gwynedd.

-diwedd-

 

Providing the best possible health and well-being for Gwynedd

Aim for a level of health and well-being for the people of Gwynedd which is comparable to the best in Europe – this will be the three-year aim of the partnership of public bodies who work in
health, social care and well-being across the county.

The Health, Social Care and Well-being Partnership’s second strategy, “Delivering a Vision Together” will develop on the good work already implemented by Gwynedd Council, the
Local Health Board and other bodies who work to ensure the best services for local residents.

Dafydd P Lewis, Gwynedd Council’s Strategic Director – Care, said:

“A vast amount of work has already been accomplished over the past three years in this important field of work, and we are confident that the new strategy which is operational between 2008
and 2011 will continue to deliver the long term aim of the Partnership which is to aim for health and welfare that is compatible with the best in Europe for the people of Gwynedd.

“The new strategy states clearly that we must tackle poverty if we are to ensure that Gwynedd residents are to receive health and welfare of the best possible standards. We have therefore
committed to continue to work with our partners to ensure improvement, and to provide services which respond directly to the patient’s needs, and ensuring quicker access to health services
and first class social care.

“Since members of the public have had the opportunity to have their say and offer suggestions on the strategy, we are confident that the visions which are core to the 2008-2011 strategy meet
the needs of those who will benefit from it – Gwynedd residents.”

The 2008-2011 strategy identifies Gwynedd’s health needs, the factors which effect social care and well-being, and the key priorities for it’s implementation over the next three years.

The issues which have been identified over the next three years include improving services for carers, providing save services as local as possible, including services for people with Dementia,
long term chronic illnesses, alcohol abuse, mental health and learning difficulties, as well as promoting a healthy lifestyle.

Dr Lyndon Miles, Gwynedd Local Health Board Chair said:

“By implementing the first strategy, the bodies which are part of the Partnership have developed to work closer and better together, especially by strengthening the role of each of the public
sector services by preventing illnesses and improving welfare.”

“The new strategy, “Delivering a Vision Together” will aim to reduce the social and economic effects which influence health, and will ensure that we restructure service provision
between the resources available in order to meet the needs of the county’s residents.”

To achieve the vision of the Gwynedd Health, Social Care and Well-being Strategy 2008-2011, the Partnership will asses the current situation very closely, comparing the services available here in
Gwynedd with other parts of Europe. Over the three years, the Partnership will develop and implement the steps needed to ensure that the appropriate services are available to meet the health and
care needs of Gwynedd’s population for today and the future.

Visit www.gwyneddhealth.org to view a copy of Gwynedd Partnership’s Health, Social Care and Well-being Strategy.

-ends-

Comments